Bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình

Một trong những đời sống tinh thần không thể thiếu chính là các kênh truyền hình, nơi giải trí của rất nhiều người, nơi mang đến cho con người những bài học, cũng như những phản ảnh chân thực qua các kịch bản. Vậy, một"kịch bản truyền hình" ra đời với bao nhiêu công sức sẽ được bảo hộ ra sao?

Đăng ký quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, điện ảnh,…Quyền tác giả tự động hình thành từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

097 849 2882