Tổng Hợp Các Câu Hỏi Liên Quan Đến Lệ Phí Môn Bài

Tổng Hợp Các Câu Hỏi Liên Quan Đến Lệ Phí Môn Bài

Luật Gia An xin gửi tới Quý bạn đọc về những câu hỏi thường gặp liên quan đến lệ phí môn bài như sau:

 

Câu 1: Mức nộp lệ phí môn bài đối với Doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc là bao nhiêu?

Mức nộp lệ phí môn bài đối với Doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về Lệ phí môn bài và Thông tư 302/2016/TT-BTC như sau:

- Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

- Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Lưu ý: Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

Câu 2: Doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh) thành lập năm 2021 có được miễn lệ phí môn bài không?

Doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh) thành lập năm 2021 được miễn lệ phí môn bài căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

…”

Câu 3: Doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh từ tháng 12/2020, thì có được miễn lệ phí môn bài năm 2021 không?

Doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh từ tháng 12/2020, thì được miễn lệ phí môn bài năm 2021. Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài:

 

“9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài
b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài
c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

…”

Theo đó, Doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 45

Câu 4: Doanh nghiệp thành lập năm 2020 được miễn lệ phí môn bài thì sang năm 2021 có tiếp tục được miễn không?

Doanh nghiệp thành lập năm 2020 được miễn lệ phí môn bài thì sang năm 2021 không được miễn lệ phí môn bài nữa (trừ trường hợp Doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh từ năm 2020, thì vẫn được miễn lệ phí môn bài năm 2021) căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mi (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài
b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài
c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

…”

Theo đó, đối với doanh nghiệp mới thành lập sẽ được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu thành lập (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).

Như vậy, doanh nghiệp thành lập năm 2020 thì được miễn lệ phí môn bài trong năm 2020.

 

Xem thêm: Những hành vi bị coi là xâm phạm đối với nhãn hiệu

 

Câu 5: Doanh nghiệp đã thành lập năm 2020 (hoặc các năm trước đó) đã nộp tờ khai thuế môn bài thì năm 2021 có phải nộp tờ khai thuế môn bài ko, nếu có hạn cuối cùng phải nộp là khi nào?

Doanh nghiệp đã thành lập năm 2020 (hoặc các năm trước đó) đã nộp tờ khai thuế môn bài thì năm 2021 không phải nộp tờ khai thuế môn bài trong trường hợp nếu không có sự thay đổi về vốn. Nếu có sự thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý thuế

“1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

….”

Câu 6: Công ty Luật thành lập năm 2021 có được miễn lệ phí môn bài không?

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

…”

Theo đó, Công ty Luật thành lập năm 2021 được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập từ ngày 01/01 đến 31/12 đối với tổ chức thành lập mới.

 

Câu 7: Công ty A đang tạm ngừng kinh doanh đến hết ngày 30/06/2021 vậy có phải đóng thuế môn bài cả năm 2021, thời hạn nộp thuế như thế nào?

Căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài:

“…c) Khoản 5 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

Theo đó, Công ty A tạm ngừng kinh doanh đến hết ngày 30/06/2021 sẽ không phải đóng thuế môn bài cả năm 2021 với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp Công ty A sẽ phải đóng thuế môn bài cả năm 2021 nếu không đảm bảo được các điều kiện nêu trên.

 

Câu 8: Công ty B có vốn điều lệ 6 tỷ, tháng 12/2020 tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ, hỏi có phải nộp lại tờ khai thuế môn bài ko? Số tiền phải nộp bao nhiêu, thời hạn kê khai và nộp khi nào?

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý thuế

“1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

…”

Theo đó, Công ty B có vốn điều lệ 6 tỷ, tháng 12/2020 tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ, (tức là có thay đổi về vốn) thì vẫn phải nộp lại tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về Lệ phí môn bài Công ty có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm, mà Công ty B

Hạn cuối nộp tờ khai là ngày 30/01/2021

 12

Câu 9: Công ty C có vốn điều lệ 35 tỷ, tháng 12/2020 giảm vốn điều lệ xuống 9 tỷ, hỏi có phải nộp lại tờ khai thuế môn bài ko? Số tiền phải nộp bao nhiêu, thời hạn kê khai và nộp khi nào?

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý thuế

“1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

…”

Theo đó, Công ty B có vốn điều lệ 35 tỷ, tháng 12/2020 giảm vốn điều lệ lên 9 tỷ, (tức là có thay đổi về vốn) thì vẫn phải nộp lại tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về Lệ phí môn bài Công ty có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/năm, mà Công ty B giảm vốn điều lệ lên 9 tỷ thì phải nộp là 2.000.000 đồng.

Hạn cuối nộp tờ khai là ngày 30/01/2021

 

Câu 10: Công ty A tạm ngừng kinh doanh từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021 thì có phải nộp lệ phí môn bài không?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài:

“4. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

3. Tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh) được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

 

Theo đó, Công ty A tạm ngừng kinh doanh từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021 không trọn năm dương lịch (năm dương lịch từ 01/01 đến 31/12). Vì vậy, Công ty A phải nộp thuế môn bài cả năm 2020 và năm 2021.

 

Trên đây là một số chia sẻ của Luật Gia An về các câu hỏi liên quan đến lệ phí môn bài, mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi theo hotline: 0978.492.882Luật Gia An chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy, đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

Xem thêm:

Khi cần hỗ trợ hãy liên hệ cho chúng tôi:

Luật Gia An

Đia chỉ: số 92, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại/zalo: 0978492882

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

 

097 849 2882