Trình tự thủ tục thành lập của Viện dưỡng lão

Trình tự thủ tục thành lập của Viện dưỡng lão

Theo quy định hiện hành, Cơ sở trợ giúp xã hội được phân loại thành cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Trong đó, cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội. Và trên thực tế, các trung tâm bảo trợ xã hội thành lập tại các tỉnh được tổ chức theo loại hình này. Còn đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được hiểu là do các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội. Viện dưỡng lão do cá nhân/tổ chức đầu tư sẽ được phân loại là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập như trên.

Hiện nay, để có thể triển khai hoạt động của Viện Dưỡng lão trên thực tế, theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP, cá nhân/tổ chức cần thực hiện các thủ tục nhất định, cụ thể:

Bước 1: cá nhân/tổ chức thực hiện thủ tục xin thành lập Viện Dưỡng lão;

Bước 2: Cá nhân/tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động Viện Dưỡng lão

1. Thủ tục thành lập Viện Dưỡng lão

1.1. Đối tượng được quyền thành lập:

Căn cứ Điều 2 Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định:

Cơ sở trợ giúp xã hội gồm cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở).

- Cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội.

- Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội.

Do đó, viện dưỡng lão được xem là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 103/2017/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

vksiwjfic

1.2. Điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực

* Về môi trường và vị trí: Điều 23 Nghị định 103/2017/NĐ-CP

“Cơ sở phải đặt tại địa điểm thuận tiện về tiếp cận giao thông, trường học, bệnh viện, không khí trong lành có lợi cho sức khỏe của đối tượng; có điện, nước sạch phục vụ cho sinh hoạt.”

* Về cơ sở vật chất: Điều 24 Nghị định 103/2017/NĐ-CP

Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất sau:

- Diện tích đất tự nhiên: Bình quân 30 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10 m2/đối tượng ở khu vực thành thị. Đối với cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, diện tích đất tự nhiên phải đảm bảo tối thiểu 80 m2/đối tượng ở khu vực thành thị, 100 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 120 m2/đối tượng ở khu vực miền núi.

- Diện tích phòng ở của đối tượng bình quân tối thiểu 6 m2/đối tượng. Đối với đối tượng phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân tối thiểu 8 m2/đối tượng. Phòng ở phải được trang bị đồ dùng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của đối tượng.

- Cơ sở phải có khu nhà ở, khu nhà bếp, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu vui chơi giải trí, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ; khu sản xuất và lao động trị liệu (nếu có điều kiện).

- Các công trình, các trang thiết bị phải bảo đảm cho người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em tiếp cận và sử dụng thuận tiện.

* Về nhân viên trợ giúp xã hội: Điều 25 Nghị định 103/2017/NĐ-CP

- Nhân viên trợ giúp xã hội phải bảo đảm tiêu chuẩn sau đây:

+ Có sức khỏe để thực hiện trợ giúp xã hội đối tượng;

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

+ Có kỹ năng để trợ giúp xã hội đối tượng.

- Có đội ngũ nhân viên trợ giúp xã hội bảo đảm đủ về số lượng, trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở.

1.3. Hồ sơ đăng ký thành lập:

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 103/2017/NĐ-CP hồ sơ đăng ký thành lập gồm:

– Tờ khai đăng ký thành lập theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

– Phương án thành lập cơ sở.

– Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 03b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao có chứng thực đối với giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng cho thuê, mượn đất đai, cơ sở vật chất và tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở.

– Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân. Đối với sáng lập viên là cá nhân nước ngoài, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên;

+ Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

Đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, cá nhân, tổ chức mang nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thành lập đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

1.4. Quy trình đăng ký thành lập

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ thành lập theo quy định;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

Bước 3: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập cơ sở biết và nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.

2. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động Viện Dưỡng lão

2.1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động

Cơ sở được cấp giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội hoặc cơ sở trợ giúp xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Thứ hai, người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.

Thứ ba, có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc đối tượng.

Thứ tư, phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực theo quy định.

2.2. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động

Căn cư theo Điều 19 Nghị định 103/2017/NĐ-CP

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động đối với các trường hợp sau đây:

+ Cơ sở thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan trung ương của tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở của cơ sở đặt tại địa phương;

+ Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở có trụ sở tại địa phương do các tổ chức, cá nhân thành lập mà không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
vdlao

2.3. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động bao gồm:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở;

b) Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoặc quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.

2.4. Quy trình cấp giấy phép hoạt động

- Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1:  Cơ sở chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Cơ sở nộp 1 bộ hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định các điều kiện để cấp giấp phép hoạt động trong thời hạn 10 ngày làm việc;

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động.

Bước 4: Cơ sở nhận kết quả.

- Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Bước 1:  Cơ sở chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Cơ sở nộp 1 bộ hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động. Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Cơ sở nhận kết quả.

Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở được cấp giấy phép hoạt động, giám đốc cơ sở có trách nhiệm ban hành và công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại cơ sở

Trên đây là một số chia sẻ của Luật Gia An về việc ''Trình tự thủ tục thành lập viện dưỡng lão'', mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi theo hotline: 0978.492.882Luật Gia An chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy, đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

Khi cần hỗ trợ hãy liên hệ cho chúng tôi:

Luật Gia An

Đia chỉ: số 92, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại/zalo: 0978492882

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

 

097 849 2882